Vi erbjuder

Psykoterapi

Psykoterapi handlar om förändring. Det kan handla om hur du ser på dig själv, dina tankar, känslor och sätt att hantera tillvaron, om livsfrågor, livserfarenheter eller trauman du inte kommit tillrätta med. Det kan också handla om relationer och samspelet med andra, eller mer specifika hinder för att leva på det sätt du skulle vilja. Det finns olika sätt att arbeta i psykoterapi. Några teorier och metoder som vi funnit användbara är affektteori, anknytning, kognitiva och beteendetekniker, mentalisering och traumateori. Vid trauman eller andra svåra livshändelser är EMDR och annan exponeringsbehandling det som visat sig mest verksamt. Viktigast är dock att hitta de sätt som passar den person som söker psykoterapi och de problem som är aktuella. Allra viktigast är förstås att samarbetet mellan klient och terapeut fungerar och känns bra.

Stödjande samtal

Föräldra- och anhörigstöd för dig som lever nära en person med neuropsykiatriskt funktionshinder.

Konsultation/handledning

Arbetslivet innebär för de flesta av oss både professionella och personliga utmaningar. Vi erbjuder reflektionsutrymme i utvecklingsinriktade samtal för dig som yrkesperson, t ex i en ledarroll.

Konsultation/handledning i psykologiskt behandlingsarbete.